Inds

Categorii tematice ale datelor

ANEXA I

Adrese

Localizarea proprietăţilor, bazată pe identificatori de adresă: denumirea străzii, numărul imobilului şi codul poştal sau, după caz, alți indicatori.

Unităţi teritorial-administrative

Raioane, orașe (municipii), sate (comune).

Terenuri

Zone stabilite de registrele cadastrale sau echivalente.

Sisteme de coordonate de referință

Sistem de referinţă unic în spaţiu a informaţiilor spaţiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) şi/sau latitudine, longitudine şi altitudine, bazate pe o dată geodezică orizontală şi o dată geodezică verticală.

Sisteme de caroiaj geografic

Caroiaj multirezoluţie armonizat, avînd punct de origine comun, cu localizarea şi mărimea standard ale celulelor.

Denumiri geografice

Nume de zone, regiuni, localităţi, oraşe mari, suburbii, oraşe mici sau aşezări, sau orice alt element geografic sau topografic de interes public sau istoric.

Hidrografie

Elementele hidrografice, precum şi toate celelalte corpuri de apă şi elementele legate de acestea, inclusiv bazinele şi subbazinele hidrografice.

Arii naturale protejate de stat și zone de protecție

Arii naturale protejate şi zone construite protejate, desemnate sau administrate conform cadrului legislativ internaţional sau intern în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare.

Rețele de transport

Reţele de transport rutier, feroviar, aerian, pe apă şi infrastructura asociată, precum și legăturile între diferite reţele.

ANEXA I:

Adrese

Unităţi teritorial-administrative

Terenuri

Sisteme de coordonate de referinţă

Sisteme de caroiaj geographic

Denumiri geografice

Hidrografie

Arii naturale protejate de stat și zone de protecție

Reţele de transport

ANEXA II:

Elevație

Modele digitale altimetrice ale suprafeţelor terestre, care includ altimetria terestră, batimetria şi linia de coastă.

Geologie

Caracterizarea geologică în funcţie de structură şi compoziţie. Include roca de bază, straturile acvifere şi geomorfologia.

Acoperire terestră

Acoperirea fizică şi biologică a suprafeţei terestre, inclusiv a suprafeţelor artificiale, zonelor agricole, pădurilor, zonelor naturale și seminaturale, zonelor umede şi a corpurilor de apă.

Ortoimagini

Imagini georeferenţiate ale suprafeţei terestre, obţinute cu senzori plasaţi pe sateliţi sau aeropurtaţi.

ANEXA II:

Elevaţie

Geologie

Acoperire terestră

Ortoimagini

ANEXA III:

Instalaţii agricole şi pentru acvacultură

Echipament şi instalaţii de producţie agricolă, inclusiv sisteme de irigaţie, sere şi grajduri.

Zone de administrare/reglementare şi unităţi de raportare

Zone de administrare reglementate sau folosite pentru raportare la nivel internaţional, european, naţional, regional şi local, care includ zonele de depozitare a deșeurilor, zonele de protecţie a surselor de apă potabilă, zonele/punctele de deversare a apelor uzate în corpuri de apă, zonele vulnerabile la nitraţi, şenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deşeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare şi exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unităţile relevante de raportare şi zonele de administrare a litoralului.

Condiţii atmosferice

Condiţiile fizice din atmosferă. Sînt incluse datele spaţiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinaţie între acestea, precum şi locaţiile de efectuare a măsurărilor.

Regiuni biogeografice

Zone relativ omogene pe baza condiţiilor ecologice, avînd caracteristici comune.

Clădiri

Localizarea geografică a clădirilor.

Resurse energetice

Resurse energetice incluzînd hidrocarburi, hidroenergia, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv privind adîncimea/înălţimea la care se află aceasta, după caz.

Instalaţii de monitorizare a mediului

Amplasarea şi exploatarea instalaţiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea şi măsurarea emisiilor şi deversărilor nocive, a stării mediului înconjurător şi a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, arii protejate de stat etc.) de către sau în numele entităţilor publice.

Habitate

Zone geografice caracterizate prin condiţii ecologice specifice, procese, structură şi funcţii (de menţinere a vieţii) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre şi acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice şi biotice, indiferent că acestea sînt naturale sau seminaturale.

Sănătate și siguranță umană

Distribuţia geografică a patologiilor dominante (alergii, tipuri de cancer, boli respiratorii etc.), precum şi informaţiile care indică efectul asupra sănătăţii (indicatori biologici, scăderea fertilităţii, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legat în mod direct (poluarea aerului, substanţe chimice, subţierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (mîncare, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului.

Categorii de terenuri

Teritoriu caracterizat în funcţie de dimensiunea funcţională actuală sau viitoare planificată sau de scopul socioeconomic (de exemplu, rezidenţial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreaţie).

Caracteristici geografice meteorologice

Condiţiile meteorologice şi măsurările acestora: precipitaţii, temperatură, evapotranspiraţie, viteza şi direcţia vîntului.

Resurse minerale

Resurse minerale incluzînd minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv privind adîncimea/înălţimea la care se află aceasta, după caz.

Zone de risc natural

Zone vulnerabile caracterizate în funcţie de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, precum şi incendiile care, din cauza locaţiei, a gravităţii şi a frecvenţei, pot afecta grav societatea) precum inundaţiile, alunecările şi surpările de teren, avalanşele, incendiile forestiere şi cutremurele.

Repartizarea populaţiei, demografie

Repartizarea geografică a populaţiei, inclusiv caracteristicile populaţiei şi nivelurile de activitate, nivelul şi indicii migraţiei populaţiei, regrupați pe grilă, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică.

Arealul speciilor

Repartizarea geografică a speciilor de animale şi plante, regrupate pe grilă, regiune, unitate teritorial-administrativă sau altă unitate analitică.

Unităţi statistice

Unităţi de difuzare sau de utilizare a informaţiilor statistice.

Soluri

Soluri şi subsoluri caracterizate în funcţie de adîncime, textură, structură şi conţinut ale particulelor şi materialului organic, de schelet, eroziune, înclinaţie medie şi de capacitate anticipată de stocare a apei, după caz.

Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice

Includ servicii de utilitate publică precum sistemele de canalizare, de gestionare a deşeurilor, de aprovizionare cu energie electrică, gaze naturale și apă, rețelele de comunicații electronice, de asemenea servicii administrative şi sociale publice precum adăposturi de protecţie civilă, şcoli şi spitale.

Instalaţii de producţie şi industrial

Parcuri de producţie industrială, inclusiv instalaţii de captare a apei, extracţie minieră şi locuri de depozitare autorizate.

ANEXA III:

Instalaţii agricole şi pentru acvacultură

Zone de administrare/reglementare şi unităţi de raportare

Condiţii atmosferice

Clădiri

Resurse energetic

Instalaţii de monitorizare a mediului

Habitate

Sănătate şi siguranţă umană

Categorii de terenuri

Caracteristici geografice meteorologice

Resurse minerale

Zone de risc natural

Arealul speciilor

Repartizarea populaţiei, demografie

Regiuni biogeografice

Unităţi statistice

Soluri

Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice

Instalaţii de producţie şi industrial

Scroll to Top